BIURO KSIĘGOWE

Polecany

Działamy na rynku od wielu lat, oferując swoim Klientom stałą obsługę oraz doraźną pomoc. Nasza kadra wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów świadczy profesjonalne usługi księgowe.

Wszystkim zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z konsultantami oraz zachęcamy do odwiedzenia naszej głównej strony Biuro Rachunkowe Optima.

e-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl
telefon: 12 378 38 35
adres: ul. Wadowicka 8a, 30-404 Kraków

Alternatywne formy zatrudnienia

Obecnie alternatywne formy zatrudnienia pracowników są bardzo popularne. Do alternatywnych form zatrudnienia zaliczamy:
- leasing pracowniczy,
- outsourcing pracowniczy,
- zatrudnienie tymczasowe.

Leasing pracowniczy regulowany jest przez Kodeks Pracy. Polega na wynajmie pracowników przez daną firmę na rzecz innego przedsiębiorcy. Pracodawca (firma leasingowa) udziela pracownikowi na jego wniosek bezpłatnego urlopu. We wniosku należy określić czas urlopu oraz rodzaj pracy, którą pracownik będzie wykonywać u nowego pracodawcy. Pracownik zatrudniony zostaje u nowego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.

Outsourcing pracowniczy nie jest uregulowany przepisami prawnymi. Outsourcing pracowniczy można określić jako zlecenie podmiotowi zewnętrznemu realizacji określonych zadań za pomocą własnego personelu. Podmiot zlecający nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z osobą wykonująca pracę na jego rzecz.

Zatrudnienie tymczasowe regulowane jest Kodeksem pracy oraz ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W tej formie zatrudnienia biorą udział trzy podmioty – pracownik tymczasowy, agencja pracy oraz pracodawca użytkownik. Zatrudnienia pracownika odbywa się na podstawie umowy o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji pracy.

Definicja refakturowania

Refakturowanie generalnie polega na odsprzedaniu osobom trzecim usług, które wcześniej zostały nabyte przez przedsiębiorce. Działanie to stosuje się w celu poniesienia wszelkich kosztów na ostatecznego nabywcę.

Podczas procesu refakturowania, osoba odsprzedająca ma obowiązek zastosowania takiej stawki VAT-u, jaką otrzymał w przypadku zakupu danej usługi. W przypadku, gdy dana usługa jest nabyta od przedsiębiorcy, który nie posiada statusu czynnego podatnika VAT, wówczas porwierdzeniem jest rachunek bez naliczonej kwoty VAT. Tym sposobem w sytuacji refakturowania usługi od nievatowca, zastosować należy stawkę podatku, która jest właściwa dla danej usługi. Refakturowanie wszelkich wydatków związanych z nabywaniem usług, powinno być związane z nabyciem umowy pomiędzy podmiotem odsprzedającym, a rzeczywistym beneficjentem usługi.

Niekorzystne okazuje się refakturowanie usług w obszarze noclegów bądź gastronomii. Wynika to z tego, iż podatnik, który jest pośrednikiem między pierwszym usługodawcą, a ostatecznym beneficjentem, jest zobowiązany do opodatkowania odsprzedawanej usługi.

Kilka słów na temat rachunkowości.

Rachunkowość polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Związana jest w głównej mierze z ujmowaniem, grupowaniem, prezentowaniem oraz interpretowaniem danych wyrażonych w mierniku pieniężnym.
Wszystkie informacje pozyskane dzięki rachunkowości pomagają przedsiębiorcom w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem firmy.

Rachunkowość składa się z:
– księgowości,
– rachunku kosztów,
- sprawozdawczości.

W przypadku organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej rachunkowość jest prowadzona w oparciu o Ustawę o rachunkowości, a także o rozporządzenie Ministra Finansów w kwestii poszczególnych zasad rachunkowości dla niektórych podmiotów gospodarczych.
Rachunkowość powinna być prowadzona przez osoby prawne takie, jak fundacje i stowarzyszenia, a także jednostki, które nie podlegają obowiązkowi dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wady i zalety pełnej księgowości – najważniejsze informacje.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 6600 zł. Planowany jest wzrost tej kwoty do 8000 zł dla najmniej zarabiających.
Dodatkowo limit ograniczający stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców ma również zostać podwyższony.
Kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku to jeden z elementów systemu podatkowego.

Planowane zmiany, o których powinniśmy wiedzieć:
- wzrost kwoty wolnej od podatki z 6 600 zł do 8000 zł
- utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nie przekraczającą 127 tys. zł

Bez zmian pozostanie kwota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nie przekraczających 85 tys. 528 zł.

Mikro przedsiębiorca

Mianem mikro przedsiębiorcy określamy właściciela firmy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Jednostka mikro według Ustawy o Rachunkowości to:
a) spółki handlowe, inne osoby prawne, jeśli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:
suma przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 3 mln zł
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 1,5 mln z
wielkość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 10 osób

b) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w przeliczeniu na walutę polską nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy.
– w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego.

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych ma zostać uruchomiony z początkiem roku 2018. Ma on skupiać w sobie dane dotyczące należności pieniężnych, które podlegają egzekucji.

W rejestrze tym będą zawarte następujące dane dłużników:
-imię i nazwisko,
-PESEL,
-NIP,
-REGON.

Ponadto dostępne będą również dane wierzycieli. W rejestrze będzie można znaleźć się jeśli należności przekroczą 5 tysięcy złotych. Wpis nastąpi jeżeli dług nie będzie uregulowany w przeciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Dane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, co do założenia mają być ogólnodostępne. Co jednak ważne dane te będą przekazywane podmiotom instytucjonalnym. Informacje o konsumentach i nierezydentach będą udostępniane podmiotom prywatnym wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez weryfikowaną jednostkę za pomocą oświadczenia wyszukującego.

Podrobienie tego dokumentu jest karalne, grozi za nie grzywna w wysokości 30 000 złotych.

Kiedy można obniżyć stawki amortyzacyjne?

Stawki amortyzacyjne określają wysokość odpisów amortyzacyjnych. Są one powiązane z kosztami uzyskania przychodów.

Podatnicy, którym zależy na pomniejszeniu kosztów podatkowych mogą skorzystać z obniżenia stawki amortyzacyjnej pod warunkiem, że zastosowano amortyzację w formie metody liniowej. Zmiana stawki amortyzacji może być dokonana od razu po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji bądź nim dokonamy pierwszego w danym roku podatkowym odpisu amortyzacyjnego tj.:
- w styczniu jeśli amortyzacja dokonywana jest miesięcznie,
- na koniec pierwszego kwartału gdy amortyzację dokonujemy raz na kwartał,
- na koniec roku jeżeli odpisy dokonujemy raz na rok.

Żadne przepisy nie określają ile może wynosić stawka amortyzacji po obniżeniu. Obniżenie stawki amortyzacji do 0% jest jednak bardzo ryzykowne, gdyż jest to równoznaczne z zaniechaniem odpisów amortyzacyjnych. Zaniechanie może mieć natomiast miejsce wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Aby zatem zachować bezpieczeństwo najlepiej ustanowić obniżoną stawkę amortyzacyjną na poziomie 0,1%.

amortyzacja_obnizenie

 

26 tysięcy dofinansowania za młodego pracownika!

Decydując się na zatrudnienie młodego pracownika pracodawca może otrzymać aż 26 tysięcy złotych dofinansowania. Wszystko w ramach programu “Pierwsza Praca”, którego celem jest wzmocnienie pozycji młodych pracowników na rynku poprzez podniesienie ich konkurencyjności. Tym sposobem przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie osoby poniżej 30 roku życia będą mogły liczyć na dopłaty w wysokości niemal 30 tysięcy rocznie.

Program ma objąć około 100 tysięcy bezrobotnych Polaków zdolnych i chętnych do wykonywania pracy, którzy często ze względu na brak wystarczającego doświadczenia nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Co ważne, przedsiębiorca chcąc otrzymać dopłatę musi zobowiązać się do przyjęcia młodej osoby na okres nie krótszy niż 1 rok. Bardzo ważne jest również aby przez ostatnie 6 miesięcy nie dokonał on żadnego zwolnienia.

Program ma funkcjonować do roku 2019. Zakłada się, że przez ten czas będzie kosztował rząd nawet 3 miliardy złotych. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy oraz dotacji pozyskanych z Unii Europejskiej.

dofinansowanie do pracownika

Faktura zaliczkowa

Chcesz dobrze poznać zagadnienie księgowości? Odwiedź naszą STRONĘ GŁÓWNĄ!

Faktura zaliczkowa wstawiana jest związku z rozliczeniem otrzymanych zaliczek.

Zaliczki wykorzystuje się głównie przy kosztownych transakcjach w celu zdobycia środków za jego wykonanie. Kolejno zostaje ona rozliczona w cenie towaru bądź usługi.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części przedpłaty zaliczki w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
Faktura zaliczkowa powinna zawierać następujące elementy:
- datę jej wystawienia,
- numer kolejny identyfikujący fakturę,
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług i ich adresy,
- numery za pomocą których identyfikowani są podatnicy i nabywcy,
- datę ukończenia lub zakończenia dostawy towarów lub datę otrzymania zapłaty,
- otrzymaną kwotę zapłaty,
- kwotę podatku,
- dane dotyczące zamówienia lub umowy.

Faktury zaliczkowej nie wystawia się przy dokumentowaniu zaliczek na poczet między innymi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostaw energii elektrycznej i cieplnej, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz świadczenia usług najmu, dzierżawy i leasingu.

Optymalizacja ZUS

Optymalizacja ZUS to legalne sposoby zmniejszenia obowiązkowych opłat na ubezpieczenie społeczne. Wyróżniamy 2 podstawowe trendy optymalizacyjne:

1. Inkubatory przedsiębiorczości
Przeznaczone dla młodych przedsiębiorców. Polegają one na tym, że początkujący przedsiębiorca prowadzi firmę pod skrzydłami innego podmiotu, zazwyczaj fundacji. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi płacić żadnego ZUS-u, gdyż “inkubator” gromadzi pod sobą wiele firm i to on w ich imieniu rozlicza się z poszczególnymi urzędami.
Należy jednak podkreślić, że usługi tego typu fundacji nie są pro bono, a za wyżej wymienioną pomoc należy im zapłacić. Zazwyczaj jest to stała miesięczna opłata.

2. Rejestracja spółki z o.o.
Aby w ogóle nie płacić składek ZUS warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i powołać siebie jako Prezesa Zarządu. Swoje wynagrodzenie z kolei wypłacaj na podstawie umowy o dzieło bądź kontraktu menadżerskiego, które nie są oskładkowane.
Dodatkowo, jeżeli działasz w branży fotograficznej, architektonicznej bądź designerskiej to jesteś w stanie zoptymalizować swój podatek dochodowy, gdyż możesz zastosować stawkę 50% kosztów stanowiących Twój przychód.